CIEŃ | THE SHADOW

pLAKATCIEŃJeśli myśleliście, że leżałam do góry brzuchem przez ostatnie miesiące, to się mylicie. Widzicie, w grudniu 2015 roku wpadłam na pomysł. Już od jakiegoś czasu po głowie chodziła mi idea napisania nie powieści czy opowiadania, lecz sztuki teatralnej. Od początku wiedziałam, że będzie to komedia i jak się pewnie domyślacie, dlatego, że najlepiej czuję się w tym gatunku. Nie ma dla mnie nic wspanialszego od świadomości, iż wywołałam u kogoś uśmiech na twarzy.

Inspiracją do napisania „Cienia” była baśń Hansa Christiana Andersena pod tym samym tytułem. Uważa się, że cień powinien być „cieniem”, odbiciem lustrzanym osoby, a jeśli jest inaczej? Co by było, gdyby tak naprawdę był personifikacją naszych najgłębszych pragnień? W dodatku, spodobał mi się pomysł aby głównymi bohaterami uczynić zupełne przeciwieństwa, w tym przypadku doktor Erikę Erikson i jej cień vel Erika Eriksona. Chciałam wykorzystać relację siostra-brat, kobieta-mężczyzna. Ten pomysł tak mną zawładną, że po powrocie do domu w piątek zamknęłam się w swoim pokoju z niemalże opracowaną do końca fabułą sztuki. W poniedziałek przedstawiłam już cały utwór swojemu nauczycielowi geografii oraz opiekunowi kółka teatralnego z mojej szkoły, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, panu profesorowi Zbigniewowi Stefanowskiemu.

„Cień” to opowieść o pewnej pani doktor Erice Erikson, która w wyniku nieudanego eksperymentu nieumyślnie zmienia otaczającą ją rzeczywistość. Kobieta budzi się następnego dnia w swoim mieszkaniu i uświadamia sobie, że ma nowego współlokatora, którym okazuje się… jej cień! Jego pojawienie się jest początkiem zmian w statecznym życiu pani doktor, lecz czy to zmiana na lepsze? Okazuje się bowiem, iż cień i Erika to zupełne przeciwieństwa, jednak… czy przeciwieństwa się nie uzupełniają?

W kwietniu rozpoczęliśmy próby i wierzcie mi, jako autor mogę powiedzieć, że widok osób, które odgrywają twoich bohaterów jest fascynujący. Pod okiem pana profesora Stefanowskiego stawiałam również pierwsze kroki jako reżyser teatralny i mogę jedynie rzec, iż ta fucha JEST UZALEŻNIAJĄCA. Pan profesor Stefanowski jest świetny w tym co robi i nie mogłam sobie wymarzyć lepszego nauczyciela reżyserii. Dodam jeszcze, że praktycznie miałam wpływ na każdy element sztuki – od scenariusza, obsady, scenografii, plakatu (który wykonałam sama), na sprawach technicznych kończąc.

Sztukę wystawiliśmy w dniach 9-10 czerwca w oleckim Teatrze AGT. Będzie ona także dostępna za jakiś czas na kanale YouTube mojego kochanego Liceum i kiedy to nastąpi, na pewno Was o tym powiadomię.

UPDATE: Będziemy wystawiać „Cień” jeszcze raz w październiku, zatem wtedy możecie się spodziewać nagrania ze spektaklu. 

cienspektakl
Zdjęcia © Kuba Jasiński

Zatem, na łamach mojej strony jeszcze raz dziękuję osobom, które spełniły jedno z moich marzeń:

Aktorom, uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku – Emilii Tokajuk, Pawłowi Charmuszko, Cezaremu Sadowskiemu, Sandrze Świerzbin, Marcinowi Domoradzkiemu, Izabeli Szukieć, Adriannie Rowińskiej oraz Szymonowi Kowalewskiemu. Byliście wspaniali i wiecie, że nie mogłam sobie zażyczyć lepszej trupy aktorskiej.

Dziękuję panu profesorowi Zbigniewowi Stefanowskiemu, który po prostu jest wielki. Dziękuję mojemu Liceum, technikom: Łukaszowi Nowakowi, Adrianowi Janczeni, Łukaszowi Rutkowskiemu, ponieważ to co wyrabiali za konsolą to magia. Dziękuję Teatrowi AGT, władzom powiatu oleckiego, który objął nas patronatem oraz wspaniałej publiczności, bez której ten spektakl nie miałby racji bytu. Więc… dzięki.

Cały spektakl dedykuję też swojemu kochanemu Tacie. Kocham Cię.

Więcej informacji oraz zdjęć ze spektaklu znajdziecie tutaj.


pLAKATCIEŃ

If You think I was a couch potato for last few months, You’re wrong. You see, in December 2015 I hit on an idea. I have wanted for some time to write not a novel or novella, but theatre play. From the off I knew it will be a comedy, because as You probably conjecture, I feel the most comfortable in this genre. There’s nothing more marvellous for me than knowing I made someone laugh.

The inspiration for writing „The Shadow” was Hans Christian Andersen’s fairytale, which title is the same as my play. It is believed shadow should be a “shadow”, reflection of a person, but if this statement is not true? What would happen if it was the reflection of our real desires? In addition, I liked the idea of making the main characters complete opposites – in this case doctor Erika Erikson and her shadow vel Erik Erikson. I also wanted to use sister-brother, woman-man relationship. This idea hit me so hard that after coming home from school on Friday I locked myself away in my room with almost completed play in my head. On Monday I presented the whole story to my geography teacher, Mr professor Zbigniew Stefanowski, who looks after drama club in my school, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego in Olecko.

„The Shadow” is a story about doctor Erika Erikson, who by accident in the lab changes her life. She wakes up the day later in her flat and realises she has a companion, who turns out to be… her shadow! His presence is the beginning of turnabouts in the static life of mistress doctor, nevertheless if this changes are good? It occurs Shadow and Erika are total opposites, however… whether opposites don’t complete each other?

In April we had started rehearsals and believe me, as an author I can say seeing people who play your characters is fascinating. Under guidance of Mr professor Stefanowski I also got my feet wet as a theatre director and I can only say this job IS ADDICTING. Mr professor Stefanowski is amazing at it and I couldn’t even dream of better teacher of direction. I will add I had feed on everything – from script, cast, scenography, poster (which I made by the way) to the technical stuff.

We had been staging the play 9-10 June in Teatr AGT in Olecko. “The Shadow” will be also available on YouTube channel of my lovely high school and when it will be, I’m definitely gonna inform You about that (for my non-Polish readers: I will try to translate “The Shadow” into English, but I can’t promise that. I really want You to see it, believe me 🙂 ).

UPDATE: We will be staging „The Shadow” again in October and You can expect the record of it then. 

cienspektakl
Photos © Kuba Jasiński

Therefore, I want to thank again the folks, who made one of my dreams come true:

Actors, the students of I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego in Olecko – Emilia Tokajuk, Paweł Charmuszko, Cezary Sadowski, Sandra Świerzbin, Marcin Domoradzki, Izabela Szukieć, Adrianna Rowińska and Szymon Kowalewski. You were marvellous and You know I couldn’t dream of better troupe.

I thank Mr professor Zbigniew Stefanowski, who is a great man. I thank my high school and tech guys: Łukasz Nowak, Adrian Janczenia, Łukasz Rutkowski, coz they were doing magic with their console. I thank Teatr AGT, the government of Olecko County, who patronage us over and amazing audience, without who “The Shadow” would not have been staged. So… Thanks.

Whole play is dedicated to my beloved Dad. I love You.

More information and photos from the play You will find here.